Priser

Alle priser er eks mva. Frakt og monteringskostnader kommer i tillegg dersom ikke annen avtale inngås. Normalt er tilbud fra Sandvik Bygg AS bindende i 30 dager. Prislister kan endres ved svingninger i valuta/råvarepriser og/eller fra produsent.Sandvik Bygg AS tarforbeholdom trykkfeil eller mangler iprislisten.

Leveringstid og leveringsmåte.

Leveringstid angis med siste dato i uke og gjelder levert og eventuelt montert fra Sandvik Bygg AS. Leveringstiden er å betrakte som veiledende. Sandvik Bygg AS fraskriver seg ansvar for mindre avvikelser i leveringstid og leveringsmåte. Omfatter tilbudet oppstilling av møbler/utstyr i anvist område med eller uten montering, forutsettes arbeidet utført i ordinær arbeidstid, slik at eventuelle overtidsgodtgjørelser betales av kjøperen. Leveranser som på kundens anmodning utsettes, faktureres kunden ifølge opprinnelig avtalt leveringstid. Sandvik Bygg AS forbeholder seg retten til å fakturere i takt med levering.

Særlig vilkår ved installasjon.

Når Sandvik Bygg AS foretar montering må kjøper påse:

-at arealet disponeres av Sandvik Bygg AS i det antall dager Sandvik Bygg AS trenger før kunden ønsker montasjen avsluttet.

-at egnede adkomstmuligheter står til disposisjon for Sandvik Bygg AS.

-at kabelpåvisning er utført i området hvor grunnarbeid skal utføres.

-at andre arbeider som kan forhindre og vanskeliggjøre eller forsinke montasjen er avsluttet.

-at lokaler evt lagerrom og toaletter er åpnet i montasjetiden og/eller at nøkler stilles til disposisjon for Sandvik Bygg AS.

Dersom kjøper ikke overholder ovenstående vilkår, har Sandvik Bygg AS rett til å debitere kunden eventuelle merkostnader. Rengjøring etter montasje inngår ikke i Sandvik Bygg AS forpliktelser, kun fjerning av emballasje. Det tas forbehold mot evt mål som er endret, skjevheter, skjulte installasjoner og stein/fjell i grunnforhold i arealet som måtte medføre ekstraarbeid ved montering.

Avvik

Sandvik Bygg AS forbeholder seg, uten plikt til forhåndsinformasjon til kjøper, rett til mindre avvikelser i modellutførelse for katalogførte varer.

Betalingsbetingelser.

Netto pr 14 dager dersom ikke annet er avtalt. Sandvik Bygg AS forbeholder seg retten til å forandre betalingsbetingelsene, kreve forskuddsbetaling, sikkerhet, eller innskrenking av tiden dersom Sandvik Bygg AS anser det for nødvendig. Ved forsinket betalingsvares «Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven)».

Salgspant

For leveranser som ikke er beregnet på videresalg, har selger salgspant i de leverte varer ihht. pantelovens paragraf 3.14-3-22 inntil hele kjøpesummen med renter og omkostninger er betalt. Salgspanten omfatter alle varer som er spesifisert på ordre eller tilbud.

Kontroll ved varemottak

Synlig skade på godset eller manglende kvantum skal avmerkes på transportdokumentet eller pakkseddel. Skade eller mangel skal reklameres Sandvik Bygg AS omgående, og avmerkes på pakkseddel ved levering.

Reklamasjon.

Eventuell reklamasjon over varens kvalitet eller utførelse må skje skriftlig å være Sandvik Bygg AS i hende senest 5 dager etter at varen er mottatt eller montert av Sandvik Bygg AS. Dersom Sandvik Bygg AS finner at reklamasjonen er berettiget, kan Sandvik Bygg AS enten sette det i behørig stand eller levere feilfri vare som erstatning for det som er levert. Sandvik Bygg AS har ikke ansvar for skader oppstått som følge av feil bruk, feil/mangler i grunnarbeid utført av tredje part og heller ikke for skader på grunn av andre ikke avsluttede installasjoner.

Retur.

Retur av varer godtas ikke uten forutgående avtale. Ved retur belastes kunde med returomkostninger om Sandvik Bygg AS ikke er ansvarlig for feilen. Spesialbestilte varer tas ikke i retur.

Force Majeure

Blir leveransen forhindret, forsinket eller forvansket som følge av krig, myndigheters inngripen, arbeidskonflikt, maskinskade, materialmangel, forsinket levering fra underleverandør, opprør, brann, is hindringer, naturkatastrofer eller som følge av de andre omstendigheter utenfor Sandvik Bygg AS kontroll, har Sandvik Bygg AS rett til, uten å måtte svare skade erstatning, enten å forskyve tidspunktet for oppfyllelse av full eller delvis leveranse av avtalen, eller helt å fragå avtalen.

Kontakt oss gjerne

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig. Du kan også ringe oss på 405 300 30

Fyll inn kontaktperson her Fyll inn epostadresse her